Структура та органи управління

Лисичанським ліцеєм № 6

Сєвєродонецького району Луганської області

 

Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

 • засновник (вищий орган управління) - Лисичанська міська територіальна громада в особі Лисичанської міської ради Луганської області, повноваження якої здійснює Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
 • уповноважений орган засновника - управління освіти Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;
 • уповноважений орган засновника щодо господарського використання комунального майна - управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;
 • керівник закладув.о. директора Нестеренко Яна Ярославівна;
 • колегіальний орган управління ліцеєм - педагогічна рада;
 • вищий колегіальний орган громадського самоврядування ліцею - загальні збори (конференція), що формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

Інші органи громадського самоврядування ліцею:

 • загальні збори трудового колективу;
 • загальна конференція ліцеїстів;
 • загальні батьківські збори.

Повноваження

Повноваженнями Засновника ліцею є:

 • вирішення питання про реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання (зміну типу) ліцею;
 • забезпечення у разі реорганізації чи ліквідації ліцею можливості для учнів продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти;
 • визначення напрямків використання майна у разі припинення ліцею;
 • затвердження положення про конкурс на посаду керівника ліцею та склад конкурсної комісії.

Управління освіти як уповноважений Засновником орган:

 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти;
 • затверджує зміни до статуту ліцею;
 • затверджує за поданням ліцею стратегію його розвитку;
 • затверджує кошторис ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;
 • фінансує виконання стратегії розвитку ліцею, у тому числі здійснення ним інноваційної діяльності;
 • утворює та ліквідує структурні підрозділи у ліцеї;
 • здійснює контроль за використанням ліцеєм публічних коштів;
 • утримує заснований ним ліцей, його матеріально-технічну базу на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
 • забезпечує дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень ліцею;
 • приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника ліцею;
 • забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти міста;
 • здійснює інші повноваження у сфері освіти, передбачені законодавством України.

Управління власності як уповноважений орган Засновника відповідно до покладених на нього завдань:

 • виконує функції з управління закріпленим за ліцеєм комунальним майном (оренда, списання, передача з балансу, застава тощо) згідно з діючим законодавством та в порядку, встановленому Засновником;
 • погоджує зміни до Статуту ліцею.

Керівник (директор) ліцею

Керівник ліцею має право:

 • діяти від імені закладу без довіреності та представляти ліцей у відносинах з іншими особами;
 • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності ліцею;
 • приймати рішення щодо діяльності ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи ліцею;
 • ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації ліцею;
 • приймати рішення з інших питань діяльності ліцею.

Керівник ліцею зобов’язаний:

 • виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність ліцею;
 • забезпечувати територіальну доступність середньої освіти для всіх громадян, які проживають на території обслуговування ліцею;
 • розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
 • надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організовувати фінансово-господарську діяльність ліцею в межах затвердженого кошторису;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку ліцею;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку ліцею;
 • затверджувати посадові інструкції працівників ліцею;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ліцею відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;
 • забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в ліцеї;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників ліцею;
 • створювати в ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку ліцею;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, установчими документами ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором.
 • Педагогічна рада ліцею:

 • схвалює Стратегію розвитку ліцею та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) ліцею та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального чи матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза ліцеєм;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом до її повноважень.
 • Загальні збори трудового колективу:

 • розглядають та схвалюють проект колективного договору;
 • затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
 • обирають комісію з трудових спорів;
 • можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.
 • Органи учнівського самоврядування мають право:

 • брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводити за погодженням з керівником ліцею організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом ліцею;
 • захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у ліцеї;
 • вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи ліцею, змісту освітніх і навчальних програм;
 • через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.
 • Батьки мають право:

 • утворювати різні органи батьківського самоврядування (у межах класу, ліцею, за інтересами тощо);
 • розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування ліцею.
 • Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

  Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника ліцею, якщо таке рішення не суперечить законодавству.